2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Аудитлагдсан Санхүүгийн Тайлан 2015
Үзүүлэлтүүд Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл /төгрөгөөр/
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 4,104,519,481 5,178,125,716
Дансны авлага 1,016,400,259 963,239,462
Татвар, НДШ-ийн авлага 500,309,587 36,146,652
Бусад авлага 1,900,013,909 1,862,708,097
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
Бараа, материал 458,636,549 525,595,248
Урьдчилж төлсөн зардал 37,464,363 138,174,572
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 8,017,344,148 8,703,989,747
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө 102,892,957,741 116,535,409,886
Биет бус хөрөнгө 105,489,633 211,778,269
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 16,575,041,038 16,096,937,011
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 119,573,488,413 132,844,125,166
Нийт хөрөнгийн дүн 127,590,832,561 141,548,114,913
Өр төлбөр ба эздийн өмч
Богино хугацаат өр төлбөр
Татварын өр 561,586,009
Урьдчилж орсон орлого 1,296,923,359 1,411,653,613
Бусад богино хугацаат өр төлбөр 94,404,734 68,943,841
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 1,391,328,093 2,042,183,464
Урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат зээл 25,682,873,305 24,532,378,435
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 25,682,873,305 24,532,378,435
Өр төлбөрийн нийт дүн 27,074,201,398 26,574,561,899
Эздийн өмч
Төрийн өмч 72,936,970,798 95,064,980,909
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 18,198,415,605 17,920,521,303
Эздийн бусад хэсэг 13,225,000,000 5,385,549,908
Хуримтлагдсан ашиг (3,843,755,240) (3,397,499,106)
Эздийн өмчийн дүн 100,516,631,163 114,973,553,014
Өр төлбөрийн ба эздийн өмчийн дүн 127,590,832,561 141,548,114,913