2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ЗОРИЛТ

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Харах
1 Тухайн жилийн төсөв 1 дүгээр сарын 10-ны дотор
2 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт Өөрчлөлт орсноос хойш 7