САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Компанийн хөрөнгө түүний эх үүсвэр болон борлуулалт, ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр дүн, мөнгөн хөрөнгө, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үр ашигтай зарцуулалтыг хангах, НББ-ийг үнэн зөв хөтлөн, хэрэглэгчдийг үнэн зөв тоо мэдээллээр хангах.