ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ, ЭРГЭХ МЕХАНИЗМИЙН АЛБА

Нийслэлийн дулаан хангамжийн тогтвортой ажиллагаа, хэрэглэгчдийг найдвартай дулааны эрчим хүчээр хангахад Насосны станцуудын цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа найдвартай байдал, албаны  ажлын уялдаа холбоог зохицуулах, боловсон хүчний чадварлаг нөөцтэй байх, албаны ажилтнуудын нийгмийн асуудал, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцоход оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх, асуудлуудыг шийдвэрлэх, албыг удирдлагаар хангаж ажиллах.