ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Хэмжил зүйн хэлтэс нь Эрчим хүчний тухай хууль, Хэмжил зүйн тухай хууль, Дулааны эрчим хүчийг хэмжих тооцох дүрэм, болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдлөгө болгон дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны хэрэгслийн ашиглалтыг стандартын шаардлагын түвшинд хүргэж, тоолуурт гарч байгаа хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох талаар бодлогын чанартай ажлуудыг тодорхойлж ажиллах зорилготой.

Манай компани нь дулааны эрчим хүчний нийт борлуулалтын 98 хувийг тоолуураар тооцож байгаа бөгөөд дулааны тоолуурыг нийлүүлэх суурилуулах, засварлах, ажлыг “Хэмжил зүйн тухай” хуулийн дагуу зохицуулж байна.

Хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт:

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд хэлтсийн дарга, хэмжүүрийн хяналтын инженер -3, ДТДХХЛ-ын ахлах инженер, шалгалт тохируулгын инженер, тооцоолох төхөөрөмжийн инженер, 3 засварчинтайгаар төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд суурилагдсан хэмжих хэрэгслийн суурилуулалт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгаж, СХЗГ-тай хамтран ДТДХХЛ-т шалгагдахаар ирсэн УБ хот, болон хөдөө орон нутгийн дулааны тоолууртай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийн баталгаажуулалтанд хамруулан ажиллаж байна.