ТЕХНОЛОГИЙН ХОЛБОЛТЫН ХЭЛТЭС

Технологийн холболтын хэлтэс нь: 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн гүйцэтгэх захиралын тушаалаар Техникийн нөхцөлийн шийдвэрлэлт болон шинэ хэрэглэгчийн төвлөрсөн дулаанд түргэн шуурхай холбох  зорилгоор байгуулагдсан. Хэлтсийн бүтэц орон тооны хувьд  Албаны дарга -1, техникийн нөхцлийн инженер – 1 , шинэ хэрэглэгчийн холболтын инженер – 4 , техникч –  2 гэсэн нийт 8 инженер техникийн ажилтаны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.