Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХОЛБОЛТЫН ХЭЛТЭС

Дулаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж гарч болзошгүй аваарь саатлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, дулаан хангамжийн системд  хийгдэхээр төлөвлөсөн өргөтгөл,шинэчлэлтийн ажлын зураг төслийн даалгаварт санал тусгаж ажлын биелэлтэд хяналт тавих, шинэ   хэрэглэгчийн шугам сүлжээ,тоноглолын зураг төслийг хянаж баталгаажуулах, улсын болон техникийн комисст оролцох, төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд шинээр холбогдох техникийн нөхцөлтэй хэрэглэгчдийн дулааны шугам тоноглолын угсралтын ажилд  хяналт тавиулж, батлагдсан зураг төслийн дагуу дулаанд холбуулах.