ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Техникийн бодлогын хэлтэс нь Компанийн техникийн бодлого, хэтийн төлөв, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг үр ашигтай оновчтой хувилбараар төлөвлөж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах, шинэ техник технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх судалгаа, тооцоо хийх, компанийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг тасралтгүй сайжруулах үндсэн үүрэгтэйгээр хэлтсийн дарга-1, инженер-8, техникч-2, нийт 11 хүний бүтэц орон тоотойгоор ажиллаж байна.