ЗУРАГ ТӨСВИЙН ХЭЛТЭС

Зураг төсвийн алба нь 2019 оны 07 сараас шинээр байгуулагдан ажиллаж байна.

Тус алба нь компаний их засвар хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсөл болон төсвийг боловсруулж батлуулах, шугам угсралтын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх, гүйцэтгэлийн төсвийг хянах,  хэрэглэгчийн гадна дулаан, дулаан механикийн зураг төслийг хянаж баталгаажуулах,  бусад дэд бүтэцийн шугам сүлжээ түүнтэй холбоотой зураг төслүүдийг хянаж тодруулга хийх, хянасан зургуудийг мэдээлийн санд оруулан баяжуулалт хийх, хүсэлт гаргасан иргэн аж ахуйн нэгж албан байгууллагын шугам сүлжээтэй холбоотой албан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэх, үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.