ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Захиргаа удирдлагын хэлтэс нь компанийн удирдлагуудын болон удирдах дээд байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, ажил олгогч, ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахад Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль, компанийн дотоод журам бусад дүрэм, журмыг мөрдүүлэх, ажиллагсдын ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэх, мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалт явуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, соёл, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах, нийт ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, ажиллагсдын өвчлөлийг бууруулах,эрүүлжүүлэх  ажлын байранд тавигдах эрүүл ахуйн хуулийн дагуу тавигдах шаардлага, стандартыг хангуулах, ажилтнуудыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэг бүхий удирдлагын нэгж юм.

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй Гүйцэтгэх захирлын удирдлаган дор ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.