ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний алба нь төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах, хэрэглэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах, дулаанжуулалтын тоноглол, тоолуур, хэмжих хэрэгсэл, автомат тохируулах хэрэгслүүдийн үнэн зөв ажиллагааг тогтмол хянах, бэлэн байдлыг хангуулах, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэхэд засвар, үзлэг үйлчилгээг хийх, хэрэглэгчдийн санал гомдлыг шуурхай барагдуулах үндсэн зорилготой ажиллаж байна.

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний алба нь албаны дарга 7 инженер, 28 дулааны оруулгын слесарь, 7 дулааны хянах хэмжүүр, автомат засварын слесарь нийт 43 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.