ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ 1-Р САЛБАР

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон, салбарын, дулааны эрчим хүчээр хангах хэрэглэх гэрээтэй хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах, тоолуур болон тоноглолуудын үнэн зөв ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрийн ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэхэд засвар, үйлчилгээг хийлгүүлэх, хэрэглэгчдийн санал гомдлыг шуурхай барагдуулах, хэрэглэгчдэд зөвлөмж өгөх, борлуулсан дулааны хэрэглээний орлогыг төвлөрүүлэх, үлдэгдлийг бууруулах, маргаантай хэрэглэгчдийг хуулийн дагуу шүүхийн шийдвэр гаргуулах, ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангахад заавар, журмыг боловсруулахад оролцох, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, дасгал зохион байгуулах, сарын давтан зааварчилгааг өгөх, ХАА-ны 1 ба 2 шатны үзлэгийг хийж зөрчлийг арилгуулах, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллагсдын ажлын байрны эрсдлийг бууруулахад компанийн ХАА-ны ажилтанд мэдээлж хамтран ажиллахад оршино.