ХАНГАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Монгол Улсын ТБОНӨХБАҮХАТХууль, бусад холбогдох дүрэм, журмын дагуу байгууллагын худалдан авах үйл ажиллагааг хэмнэлттэй, үр ашигтай зохион байгуулах, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг мөрдлөг болгон компанийн эзэмшлийн барилга байшин, машин механизмын бүрэн бүтэн, бэлэн байдал, тохижилт үйлчилгээг сайжруулах, мөн албаны ажилчдыг ажиллах нөхцөл боломжоор хангах үндсэн зорилготой.