Төлбөрийн онлайн систем

Онлайнаар төлбөрөө төлөх, төлбөрийн мэдээллээ дэлгэрэнгүй харах

Дэлгэрэнгүй
Дулааны техникийн нөхцөл

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх

Дэлгэрэнгүй
Тоолуурын техникийн нөхцөл

Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх

Дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн системд нэвтрэх

Дулааны болон тоолуурын техникийн нөхцөлийн шийдвэрлэлтийг харах, тоолуур тохируулгад хүлээлгэн өгөх

Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨМЖ