ХУУЛЬ, ТОГТООЛ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах…
  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний…
Хуулийн нэр Ангилалын нэр Батлагдсан Дугаар Харах
Авилгын эсрэг хууль Монгол улсын хууль 19.01.2012 1
Хувьцаат компанийн ажилтны ёс зүйн дүрэм "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 20.09.2011 1
Монгол улсын хууль, хөдөлмөрийн тухай Монгол улсын хууль 14.05.1999 1
"УБДС" ТӨХК-ийн дотоод журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 21.03.2014 10
Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам Эрчим хүчний төлбөр, тооцоотой холбоотой дүрэм, журам 15.12.2015 315
Эрчим хүчний зохицуулах газарт хандсан гомдол, маргаан Эрчим хүчний төлбөр, тооцоотой холбоотой дүрэм, журам 11.10.2005 71
Хэрэгцээний халуун усыг халаасан дулааны төлбөрийг Эрчим хүчний төлбөр, тооцоотой холбоотой дүрэм, журам 04.10.2011 95
"УБДС" ТӨХК хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцаан "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 07.06.2002 31
Шилэн дансны хууль хэрэгжүүлэх журам Монгол улсын хууль 05.01.2015 2
Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар хавсралт "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Дулааны шугам, тоноглолын засвар шинэчлэлтийн ажил "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Дулааны оруулгын слесариудад цалин, сарын үр дүнгийн шагнал "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Дулааны эрчим хүчээр хангах, техникийн нөхцөл олгох "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Мэргэжлийн шалгалтын комиссын үйл ажиллагааны журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Техникийн дүгнэлт гаргах комиссын ажиллах журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын ажиллах журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Цайны газрын аюулгүй ажиллагааны журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Цайны газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Ажиллагсдад сарын үр дүнгийн шагнал олгох журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Шинжлэх ухаан, технизийн зөвлөлийн ажиллах журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
"УБДС" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх журам "УБДС" ТӨХК-ийн дүрэм, журам 01.09.2015 1
Шилэн дансны тухай хууль Монгол улсын хууль 05.01.2015 1
Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль Монгол улсын хууль 16.07.2011
Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм Эрчим хүчний төлбөр, тооцоотой холбоотой дүрэм, журам 05.12.2015 263
Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого Монгол улсын хууль 15.12.2015 63
Түлш эрчим хүчний талаар авах арга хэмжээний тухай Эрчим хүчний төлбөр, тооцоотой холбоотой дүрэм, журам 09.12.2010 72
Эрчим хүчний сайдын тушаал ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 29.09.2015 127
Дүрэм батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 22.08.2014 102
Дүрэм батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 15.01.2014 05
Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 19.10.2007 82
Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ажиллагааны дүрэм ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 26.05.2010 127
Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар 16.06.2003 134