УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф /НӨАТ-гүй/
1 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулаан Халаалт Төг/м3 472.00
Халаалт, хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан Төг/ГДж 7,277.00
Төг/ГДж 6,615.0
2 Салхилуулга Төг/ГДж 3,703.00
3,366.00
3 Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан Төг/хүн 5,955.00
Төг/м3 2,060.00
4 Технологийн хэрэгцээний халуун ус (барилга обьектын хянагдсан зураг төслийн хүчин чадлаар) Төг/ГДж 3,703.00
3,366.00

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф/НӨАТ-гүй/
1 Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, "0" -ийн өрөөний халаалт хамаарна) Төг/м2 506.00
Төг/ГДж 3,421.00
Төг/ГДж 2,713.00
2 Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан Хүний тоогоор Халаалтын улиралд Төг/хүн 1,870.00
Халаалтын бус улиралд Төг/хүн 2,806.00
Усны зарцуулалтаар Төг/м3 1,632.00
Хэмжүүрээр Төг/ГДж 3,421.00
3,110.00
3 Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
3.1 40м2 хүртэл талбайтай айл өрх Төг/сар 3,300.00
3.2 41м2-аас 80м2 хүртэл талбайтай айл өрх Төг/сар 5,500.00
3.3 81м2 -аас дээш талбайтай айл өрх Төг/сар 11,000.00