ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫН АЛБА

Дамжуулах сүлжээний цахилгаан тоноглолын алба анх 1987 оны 10 дугаар сарын 01 өдөр Түлш эрчим хүчний яамны шийдвэрээр Цахилгаан аж ахуй, холбоо теле механикийн алба нэртэйгээр 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй  байгуулагдаж байлаа.ДСЦТА  нь даралт өргөх насос станцуудын 0,4кВ, 6кВ, 10кВ-ын хуваарилах байгууламж, 37- 630кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүр,  дулаанжуулалтын тоноглол болон төв магистраль шугамын зангилгаа цэгийн цахилгаан хаалтуудыг ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.

Албаны бүтэц зохион байгуулалт: ИТА-4, монтёр-12, слесарь-3 насос станцын машинист-14 нийт 33 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.