МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Мэдээллийн технологийн хэлтэс нь компанийн мэдээллийн технологийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого чиглэл, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, төвлөрсөн дулаан хангамжийн мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээлэл, холбооны сүлжээ, мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хариуцан ажилладаг.

Тус хэлтэс нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд албаны дарга, 5 инженер, техникийн ажилтантайгаар ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.