2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Харах
1 Улирлын төсвийн гүйцэтгэл 4, 7, 10, 1 сарын 8-ны дотор
2 Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл 8 дугаар сарын 15-ны дотор
3 Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 8 дугаар сарын 15-ны дотор
4 Жилийн эцсийн тайлан 5 дугаар сарын 1-ны дотор