Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Техникийн нөхцөл олгох комисс байгуулах, журам батлах тухай

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд шинээр барилга, обьект холбох техникийн нөхцөл олгохдоо эх үүсвэрийн хүчин чадал, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, дулааны сүлжээний горим ажиллагааны байдал, техник технологийн шинэчлэлтэй уялдуулан дулаанд холбох техникийн нөхцөл олгодог бөгөөд дулаан хангамжын сүлжээнд 1Гкал/цаг хүр тэл дулааны ачаалал бүхий барилга байгууламжыг дулаанд холбох КОМИССЫГ дараах бүрэлдэхүүнээр баталсан уг тушаалын эх хувийг байршуулсантай танилцана уу.