Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН АЛБА

Нийслэлийн дулаан хангамжийн тогтвортой ажиллагаа, хэрэглэгчдийг найдвартай дулааны эрчим хүчээр хангахад албаны  ажлын уялдаа холбоог зохицуулах, боловсон хүчний чадварлаг нөөцтэй байх, албаны ажилтнуудын нийгмийн асуудал, мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлэх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцоход оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх, асуудлуудыг шийдвэрлэх