Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, АШИГЛАЛТ АЮУЛГҮЙН ТЕХНИКИЙН БАЙЦААГЧ ИНЖЕНЕР

Эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийг мөрдүүлэх, Дулаанжуулалтын тоноглуулдын ашиглалтын норм, норматив, горимын технологийн үйл ажиллагааны норм, параметрийн үзүүлэлтүүдийг хангуулах, шугам тоноглолын угсралт монтаж, их болон урсгал засваот хяналт тавих. Технологийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт арга хэмжээг авч ажиллах зорилготой.