Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ

Компанийн бизнес төлөвлөгөө, зорилтот түвшингийн  үзүүлэлтийг хангах, борлуулалт, эдийн засгийн төлөвлөгөөг боловсруулах, биелэлтийг хангах, авлагыг бууруулах, санхүүгийн бүртгэл, төрийн өмчийн эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, олон нийтийн  арга хэмжээ, хэвлэл мэдээлэл зэргийг хариуцан ажиллана.